Xu Busheng

#4 by Generosity Index with 2.0%

#9 Individual Donor by Total Amount ¥100 Million

Age: 58

Province: Zhejiang

Industry: Real Estate

Xu Busheng is Chairman of Qunsheng Group. In 2019, Xu Busheng donated RMB 100 million to establish Chinsun Xu Busheng Charity Foundation.

2019 Statistics


¥100 Million Donated

#9 Individual Donor

Generosity Index 2.0%

#4 Most Generous