Main

Xu Shudian Family

#8 Individual Donor by Total Amount ¥165.56 Million

Province: Fujian

Industry: Consumer

Xu Qingliu is the chairman of Lianjie Group. His father, Xu Lianjie, is the founder of Hengan Group. The Xu Shudian Family is a famous family in Jinjiang City, Fujian Province. In September 2018, Xu Qingliu donated $13.4 million to Jinjiang Charity Association on behalf of the Xu Shudian Family.

2018 Statistics


¥165.56 Million Donated

#8 Individual Donor